Regulamin pobytu

Sprawdź zasady obowiązujące w Apartments in Szczecin!

CZĘŚĆ I – Zasady organizacyjno-porządkowe:

 1. Apartamenty mieszkalne Apartments In Szczecin wynajmowane są na doby.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 12.00.
 3. Najmując apartament Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić wynajmującemu najpóźniej do godziny 20:00 dnia, poprzedzającego dzień, w którym upływa termin najmu apartamentu. Wynajmujący dołoży starań by spełnić to życzenie. Uzależnione jest to od dostępności apartamentów.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest zapewnić:
  1. Warunki do pełnego wypoczynku gościa, w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody Gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.) w czasie pobytu Gościa.
  2. Wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni.
  3. Bezzwłoczną reakcję na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń apartamentu oraz czystości i porządku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 6. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby wynajmujące apartament regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 8. Osoby nie zameldowane w apartamencie nie mogą w nim przebywać od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, osoby niezameldowane zobowiązane są do natychmiastowego jego opuszczenia na żądanie obsługi, a Gość zostanie obciążony dwukrotnością standardowej stawki za pobyt każdej dodatkowej osoby.
 9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez/spotkań towarzyskich.  W całym obiekcie należy bezwzględnie zachować ciszę od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Nieprzestrzegający ciszy nocnej powinni się liczyć z interwencją Policji, Straży Miejskiej lub ochrony. W takim przypadku, niezależnie od sankcji przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń, Gość zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1000 zł oraz zostanie pozbawiony prawa do dalszego przebywania w apartamencie pomimo uiszczenia opłaty za pobyt.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: zasilacz ładowania telefonu komórkowego, komputer przenośny, elektryczna golarka.
 11. Przekazane kody otwierające: drzwi wejściowe do budynku i wejścia do apartamentu znane są tylko Gościowi. Nie należy ich udostępniać osobom trzecim. Przestają one działać z upływem okresu wynajęcia apartamentu.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, ubytki lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. W naszych apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu, Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł za dodatkowe sprzątanie oraz opłatą za wyłączenie pokoju z eksploatacji.
 14. Gość wyraża nieodwołalną zgodę na obciążenie rachunku jego karty płatniczej kwotą stanowiącą równowartość szkód o których mowa w pkt. 12, które zostaną stwierdzone i udokumentowane po opuszczeniu wynajmowanego apartamentu i kwotą opłat o których mowa w punktach 8, 9, 13 i 15.
 15. Obsługa apartamentów jest do dyspozycji Gości pod numerem telefonu +48 91 817 33 33. W godzinach od 22.00 do 8.00 obsługa ograniczona jest do sytuacji nagłych i bezwzględnie wymagających natychmiastowej pomocy (numer alarmowy). Wezwanie obsługi w tych godzinach w innych sprawach jest płatne w wysokości 120 zł za każde wezwanie.
 16. W sytuacjach awaryjnych możliwy jest kontakt ze służbami ratunkowymi pod numerem alarmowym 112.
 17. Pozostanie w apartamencie po godzinie wymeldowania skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości ceny jednej doby pobytu.
 18. Wynajęcie apartamentu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 19. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług noclegowych strony będą starały się rozwiązać polubownie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla położenia apartamentu.
 20. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Elavon za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 21. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

CZEŚĆ II – Informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Invest in Szczecin Maciej Dynarski al. Piastów 61/U2 Szczecin 70-332, NIP: 8521437985, Regon: 811084242. Administrator danych osobowych może powierzać przetwarzanie danych osobowych Podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji i wystawienia dokumentów sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji i wykonania usługi.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu „check-box” w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: recepcja@apartmentsin.pl.

 1. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych określone są w załączniku dostępnym w recepcji i na żądanie zgłoszone na adres e-mail: recepcja@apartmentsin.pl.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów przetwarzających i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 19.08.2020.